Hot Cross Buns

INGREDJENTI

 • 500g dqiq tal hobz, ftit zejjed biex tghagen
 • Kuccarina hwawar imhallta (mixed spice)
 • Kuccarina kannella (cinnamon)
 • 7g hmira
 • 75g zokkor
 • 150g frott niexef imhallat (tista ma tuzax frott u thallihom plain)
 • 250ml halib
 • 50g butir
 • Bajda, imhabbta hafif

GHAS-SLALEB

 • 50g dqiq plain
 • Kuccarina sunflower oil
 • Kuccarina icing sugar

GHAL-GLAZE

 • 40g zokor
 • 4 mgharef halib

 

METODU

 1. Gharbel id-dqiq, il-kannella u harira melh. Zid il-hmira, zokkor u il-frott niexef.
 2. Sahhan il-halib u l-butir flimkien sakemm il-butir idub u it-tahlita tigi fietla. Iccekja b’subghajk, thallijiex tigi tahraq hafna ghax inkella il-hmira ma tahdimx.
 3. Zid din it-tahlita u il-bajda mat-tahlita tad-dqiq u ghaqqad kollox f’daqqa sakemm tifforma ghagina.
 4. Biex tghagen l-ghagina, itwiha fi tnejn fuq bank bid-dqiq u ghagen il-barra minnek bil-pala ta jdejk. Erga itwiha, dawwar u irrepeti ghal 10 minuti. Dan il-process huwa important ghax jizviluppa il-glutina (il-proteina fid-dqiq) li tghamel il-buns rotob.
 5. Kompli ghagen ghal 10 minuti ohra. Kif tlesti poggi l-ghagina go bowl imdellek bi ftit butir, ghattiha bil-cling film u halliha toqghod go post shun sakemm tirdoppja.
 6. Ghaginha ftit, kemm tnehhilha l-arja, fuq bank bid-dqiq u aqtaghha f’10 bicciet. Ifforma blalen billi tghamel naqra dqiq ma jdejk u irrombla sakemm ikollok forma ta ballun b’naha minnhom lixxa.
 7. Prepara baking tray bil-karta forno u poggi il-blalen bin-naha lixxa thares il fuq. Ghattihom bl-istretch and seal u erga hallihom ha jirduppjaw fis-size.
 8. Sahhan il-forn marka 7.
 9. Ghas-slaleb hallat id-dqiq maz-zejt, icing sugar u 4 mgharef ilma biex jigik paste. Poggi it-tahlita go piping bag u wara li il-blalen ikunu rduppjaw, ghamel forma ta salib b’din it-tahlita fuq il-blalen.
 10. Ahmi ghal madwar 15-il minuta jew sakemm jihmaru ftit.
 11. Sakemm qed isiru pepara il-glaze. Sahhan il-halib u z-zokkor flimkien sakemm jinhall u hallih itektek sakemm it-tahlita tigi twahhal.
 12. Idlek il-buns b’din it-tahlita ezatti kif tohroghom mill-forn.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s