Torta tal-Corned Beef

Ingredjenti ghal ghagina

 • 300g dqiq plain
 • Kuccarina baking powder
 • 200g butir
 • 70ml ilma
 • 30ml vodka
 • Ftit melh
 • Bajda xkumata

Ingredjenti ghal mili

 • 2 Laned kbar tal-corned beef
 • Bott zghir kunserva (120g)
 • 4 Karrotti kbar, imqattghin zghar hafna
 • 500g pizelli tal-friza
 • 2 Basliet kbar, imqattghin zghar hafna
 • 6 Patata zghar, imsajjrin u maqtughin f’erba
 • 1 Cube tal-haxix
 • 3 Mgharef zejt
 • Ftit Ilma

Ghandek bzonn

 • Borza tal-plastik
 • Tazza tal-plastik
 • Food processor
 • Karta forno
 • Dixx tal-forn
 • Lembuba
 • Mgharfa
 • 2 borom
 • Mgharfa ta l-injam

Metodu ta l-ghagina

IMPORTANTI!

Qabel ma tibda din l-ghagina, poggi id-dqiq u l-baking powder go borza tal-plastik, l-ilma go tazza tal-plastik zghira u itfaghhom fil-friza. Aqsam il-butir kaxxi kaxxi u itfghu fil-friza ukoll. Importanti li tghamel hekk inkella tkun difficli biex taqsam il-butir meta ikun frizat. Hallihom fil-friza ghal-siegha.

 1. Meta tkun lesta biex tibda l-ghagina, ohrog l-ingredjenti mill-friza.
 2. Itfa id-dqiq u baking powder u l-bicciet tal-butir go food processor u hawwad sakemm it-tahlita tigi imrammla.
 3. Ibda itfa bil moghod l-ilma kiesah li kellek fil-friza u zid il-vodka ukoll. Hawwad sakemm it-tahlita tibda tghaqad. Ghagen hafif b’idejk u ifforma l-ghagina f’ballun.
 4. Itfa l-ghagina fil-frigg ghal sghatejn inkella fil-friza ghal 30 minuta.
 5. Meta tohrog l-ghagina aqsamha fi tnejn. Ifrixha fuq karta forn bi ftit dqiq u ghattiha b’bicca karta forn ohra.
 6. Ipprepara dixx midluk bil-butir.
  Iftah l-ghagina sakemm tinfetah ikbar mid-dixx. Erfa bil moghod l-ghagina li qieghda fuq il karta forno u eqlibha ghal fuq id-dixx. Aqla il-karta forno bil-moghod u ghafas l-ghagina l-ghagina l-isfel bil-moghod. Tinkwetax jek tinqasamlek, hija facli biex traqqaqha. Taqqab l-ghagina b’furketta mal-qiegh kollu.
 7. Zid il-mili, (kif spjegat hawn taht) ghafas l-isfel bil-wara tal-imgharfa. Ghamel l-ghagina ta fuq bl-istess moghod li ghamilt tal-qiegh.
 8. Aqta l-ghagina z-zejda. Tista tuza iz-zejjed biex izzejjen. Izbogh il-wicc bil-bajda xkumata.

Metodu tal-mili

 1. Sahhan iz-zejt u zid il-karrotti u basla wahda. Sajjar sakemm il-karrotti jirtabu. Jekk jixxuttalek, zid ftit ilma.
 2. Go borma differenti sahhan ftit zejt u zid il-basla l-ohra. Sajjar sakemm jirtabu u zid il-pizelli frizat. Imla il-borma bl-ilma sakemm kwazi tghatti il-pizelli. Zid il-cube tal-haxix u gholli in-nar. Kif jibda ibaqbaq erga baxxilu, ghamel l-ghatu u hallih itektek ghal madwar 20 minuta. Jekk tarah qed jixxuttalek, erga zid ftit ilma.2.
 3. Sahhan il-forn temperaturat 180°C.
 4. Sadanittant tista issajjar il-patata. Issajjaromx hafna, ara li jibqghu ftit iebsin minn nofs. Kif ilestu, warrobhom fil-genb ghalissa.
 5. Meta jsiru il-karrotti u l-basla, zid il-corned beef u l-kunserva. Hawwad sew u hallihom itektku ghal ftit minuti sakemm tara li l-corned beef tista facilment tghafgu.
 6. Erga hawwad wahda sew u itfi in-nar. Ghaffeg il-patata u zida mat-tahlita tal-corned beef.
 7. Meta tara li l-pizelli saru, nehhilhom l-ilma u zidhom mat-tahlita tal-corned beef.
 8. Idlek bil-butir id-dixx li se tuza u kompli bil-metodu tal-ghagina kif spjegat hawn fuq.
 9. Dahhal fil-forn u ahmi sakemm tihmarlek sabiha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.