Cod and Sweetcorn Soup

It is that time of the year when most of us want that hearty warm bowl of soup for lunch or dinner and this easy recipe meets exactly that demand.

Also known as chowder, this fish soup has a nice creamy texture and is a real homemade delight when it comes to these colder days. Without any doubt it always goes down a treat!

Ingredients

 • 25g butter
 • 1 onion, chopped
 • 200g baby new potatoes, halved
 • 500ml chicken stock
 • 400ml semi-skimmed milk
 • 300g sweetcorn
 • 3 celery stalks, chopped
 • 400g cod fillets, skinless and boneless (merluzz in Maltese) You can also use smoked haddock for a richer taste (bakkaljaw affumikat in Maltese)
 • Some parsley, leaves only, chopped

Equipment

 • Large saucepan
 • Wooden spoon
 • Soup bowl

Method

 1. Heat the butter in a large saucepan until melted. Add onion, celery and potatoes and cook gently for 10 minutes until the onion is really soft.
 2. Pour chicken stock followed by the milk and stir well. Bring to a simmer and cook for another 15 minutes, stirring occasionally. Add sweetcorn and place the cod fillets on top. Let it simmer very gently for 5 minutes or until cod just starts to break up. Stir in half of the parsley, serve and garnish each bowl with some more parsley.

 

Advertisements

Figolli

Ricetta tal-ghagina helwa ghafas hawn

Ingredjenti ghall-mili

 • 250g lewz pur
 • 200g zokkor
 • abjad ta bajda wahda
 • ftit essenza tal-lewz
 • qoxra mahkuka ta nofs lumija
 • il-meraq ta nofs lumija

Ghandek bzonn

 • Bowl kbir
 • Mgharfa ta l-injam
 • Lembuba
 • Forom
 • Pinzell
 • Karta forno

Metodu

 1. Sahhan il-forn fuq gas marka 4-5
 2. Go bowl kbir, hallat flimkien il-lewz u z-zokkor. Habbat sew l-abjad tal-bajda u zidha mat-tahlita tal-lewz u z-zokkor. Hawwad sew kollox flimkien.
 3. Zid l-essenza tal-lewz u ftit zghira ilma jekk tara li t-tahlita giet kemmxejn iebsa.
 4. Ferrex ftit dqiq fuq il-bank tal-kcina u l-lembuba sabiex meta tigi biex tiftah l-ghagina ma tehillekx. Iftah l-ghagina, tghamiliex la irqieqa u lanqas hoxna hafna.
 5. Lest il-forom li tixtieq u aqta mill-ghagina darbtejn bl-istess forma.
 6. Ibda itfa it-tahlita tal-lewz fuq l-ghagina, timlihomx sax-xifer halli spazju bizzejjed biex tkun tista tghalaq. Ghamel ftit ilma max-xifer tal-ghagina ta fejn hemm il-mili, aqbad il-forma l-ohra li qtajt u poggiha fuqha. Ghafas bil-moghod ix-xifer bil-ponot ta subghajk sakemm tara li z-zewg forom wehlu flimkien. Importanti li jehlu sew halli mas-sajran ma johroglokx il-mili. Kompli b’dan il-metodi sakemm timla il-forom kollha li qtajt.
 7. Poggi fil-forn u ahmi ghal madwar 30 minuta jew sakemm tara li hadu kulur hamrani sabih.
 8. Meta jlestu, ohroghom mill-forn u hallihom ha jikshu kompletament.
 9. Zejjen kif tixtieq inti, jew bic-cikkulata mdewwba inkella bil-gelu. Nissuggerixxu li t-tizjin isir il-gurnata ta wara halli l-figolli jkunu qaghadu sew.

Jekk jifdallek mill-mili, tista titfghu go ‘piping bag’ u ghamel ftit pastini tal-lewz fuq folja tal-karti tal-ostja. Poggi lewza fuq kull pastina u ahmi ghal madwar 15 -il minuta go forn marka IMG_0724[1]

Homemade Pizza – how to make pizza dough

Ingredients – Makes 4 Pizzas

IMG_E3433[1]

 • 312g + 250g strong white flour
 • 312ml water, room temperature
 • 62ml tepid water (no more than 37c)
 • 31ml oil
 • 10g salt
 • 62g semolina
 • 1g dried yeast

Toppings

IMG_E3432[1]

 • 800g chopped tomatoes
 • 40g peas
 • pinch of oregano
 • a handful of rocket lettuce leaves
 • a handful of fresh basil
 • buffalo mozzarella, completely drained

Equipment

 • Large mixing bowl
 • Wooden spoon
 • Small container
 • Large tray

Other

 • Cling film
 • Foil

Method for the pizza dough

 1. In a mixing bowl, pour 312ml of water, 31ml oil and 10g salt. Using a wooden spoon, stir everything together.
 2. Add 312g flour and 62g semolina. Again, stir well until everything is combined.
 3. In a separate container, add dry yeast into the tepid water and stir until dissolved.
 4. Add the other 250g flour into the mixing bowl then add the yeast mixture. Still with a wooden spoon, give everything a good stir. When the mixture gets tough to continue stirring with the wooden spoon, switch to your hands. Continue to knead the dough in the bowl until you get a clean bowl then switch to your kitchen work top. If you think the dough is still a bit sticky to knead, add some flour on top of the dough and onto the work top. Continue kneading until your hands are clean of any bits of dough (watch video at 4:50 to see how the dough is knead) and shape it into a big ball. Cut the dough into 4 pieces and start rolling each piece into a smaller ball (watch video at 7:38).
 5. Dust a large tray with some flour and place the four balls of dough onto it. Prepare a piece of cling film with some oil spread onto it and place it on top of the dough (oily side touches the dough) Make sure that cling film covers all the dough so it will not dry. Leave dough on the side to proof until it rises to another half of its size, this takes 3hrs approximately.
 6. In the meantime you can start preparing your chosen toppings. In this recipe we used a base of chopped tomatoes, buffalo mozzarella (make sure this is drained properly – you do not want any liquid running on top of your pizza base!) peas and oregano.
 7. Pre-heat the oven on the highest heat.
 8. Prepare your oven shelves covered with foil so you can use these as your pizza tray (watch video at 11:40 to see how we do it) We found this method to be the best for cooking the pizza.
 9. After the dough has risen, dust your work top with some flour as well as your fingers. Take one portion of pizza base then with the fingers start tapping the dough from the inside to the outside to form the crust. Continue to open the dough with the palms of your hands by moving and turning them slowly all around the base (watch video from 13:00 to see exactly how it’s done) Do not over stretch the dough.
 10. Place the pizza dough on the covered oven shelves and add your toppings, starting with the chopped tomatoes. Once ready, place into the oven and leave to cook for about 30 minutes but the last 5-10 minutes swap the pizzas around from bottom shelve to upper shelve.
 11. Once pizza is out of the oven we topped it up with some fresh basil and rocket leaves.

Our personal favourite is to drizzle some olive oil on top of the rocket, add some sea salt and cracked black pepper corns, and some balsamic vinegar glaze. You can use any other toppings that you fancy such as the below.

 

 

 

Galletti

Ingredjenti

 • 226g dqiq plain
 • 226g semolina
 • ilma fietel
 • kuccarina hmira niexfa
 • ponta melh

Ghandek bzonn

 • Gharbiel
 • 2 bowls kbar
 • Bowl zghir
 • Lembuba
 • Forma ta cirku
 • Dixx catt biex tahmi
 • Sarvetta niedja
 • Cling film
 • kebab stick/sulfarina/furketta

Metodu

 1. Gharbel flimkien id-dqid u l-melh go bowl kbir.
 2. Holl il-hmira go bowl zghir fi ftit ilma fietel (importanti li la jkun jahraq u lanqas kiesah ghax inkella l-hmira ma tahdimx) u zidha mad-dqiq. Hawwad u kompli itfa ilma fietel ftit ftit sakemm tara li qed tifforma ghagina. L-ghagina ma tridx tkun niedja hafna. Kompli ghagen sakemm tara li l-ghagina giet lixxa.
 3. Kif tlesti, itfa l-ghagina go skutella u ghattiha b’sarvetta niedja jew bil cling film u halliha x’imkien ghas shana ghal madwar saghtejn sakemm tirdoppja fid-daqs.
 4. Roxx ftit dqiq fuq il-bank ta fejn ser tiftah l-ghagina. Aqsam l-ghagina fi tlett bicciet u ibda iftaghha sakemm tigi irqieqa kemm tista. Hafna juzaw il-magna li tghamel l-ghagin pero ahna ftahniha b’idejna bla problemi ta xejn.
 5. Uza forma ta cirku id-daqs li tixtieq inti u aqta kemm trid forom. Ghamel erba toqbiet fin nofs ta kull forma, ahna uzajna kebab stick minn naha ta wara, tista tuza ukoll il-wara ta sulfarina jew xi furketta.
 6. Prepara id-dixx li se tahmi fih billi troxx ftit semolina qabel ma titfa il-forom fuqu.
 7. Dahhal f’forn b’temperatura gholja u ahmi sakemm tara li hadu kulur sabih miz-zewg nahat. Thallihomx jihmaru hafna ghax ikunu wisq iebsin biex jittieklu.
 8. Servi ma ricetta tajba tal-bigilla jew uzaghhom bhala snacks ma xi appetisers ohra.

Pastizzi tal-Pizelli

Ricetta verament hafifa u ma tiehux hafna hin! Ideali ghal xi parties tat-tfal inkella xi okkazjonijiet ohra fejn tridu tinkludu ikel tradizzjonali Malti. M’hawnx isbah milli dak li sservi lill-mistednin, tkun sajjartu inti stess!

Ingredjenti

 • 640g puff pastry (mixtrija lesta biex tintuza)
 • 2 basal, imqaxxrin u imqattghin zghar
 • 3 sinniet tewm
 • kuccarina curry
 • 2 bottijiet pizelli
 • 60g ilma kiesah
 • Mgharfa zejt taz-zebbuga
 • ftit abjad tal-bajd (bajda wahda)
 • bzar u melh
 • gunglien

Ghandek bzonn

 • Borma
 • Dixx baxx tal-forn
 • Mgharfa
 • Mgharfa ta l-injam
 • Forma ta cirku
 • Bowl zghir
 • Pinzell biex tidlek l-abjad tal-bajd

Metodu

 1. Ilhaq sahhan il-forn temperatura 180c.
 2. Go borma, sahhan mgharfa zejt taz-zebbuga fuq temperatura gholja u zid il-basal u t-tewm. Sajjar ghal madwar 5 minuti jew sakemm jirtabu.
 3. Zid il-curry u sajjar billi thawwad il-hin kollu sakemm il-curry tibda tinxtamm l-aroma tieghu.
 4. Zid il-pizelli u l-ilma kiesah, ponta bzar u melh u sajjar sakemm il-likwidu jevapora kollu. Kif issir, itfa it-tahlita f’genb u halliha ha tiksah kompletament.IMG_3383
 5. Aqbad l-ghagina u b’forma ta cirku imdaqqas kemm tixtieq, ohrog kemm tista crieki. B’folja ta 320g ghagina ghandek tohrog 10/11 -il pastizz, skond kemm hi kbira il-forma. Prepara dixx biex tahmi u iksih bil-karta forno halli kif ikollok ic-crieki lesti, tista tpoggihom mill-ewwel fuqu.
 6. Biex timla, igbor mgharfa mit-tahlita tal-pizelli u poggiha fin-nofs tac-cirku. Idlek it-tarf tac-cirku bl-abjad tal bajd u itwi l-ghagina min-nofs biex tifforma nofs qamar. Ghafas kemmxejn it-truf tal-ghagina ma xulxin halli jehlu sew. Tinkwetax jekk johroglok xi ftit il-mili.     IMG_3389
 7. Kif tghalaqhom kollha, ghatihom dilka abjad tal-bajd u roxx ftit gunglien.
 8. Dahhal fil-forn u sajjar ghal madwar 25 minuta jew sakemm jgholew sbieh u jihmaru.

 

 

 

Kawlata

Ricetta bil-Malti

Ingredjenti

 • xikel tal-majjal
 • zalzett tal-malti
 • 1 basla, imqaxxra u imqatta
 • 2 qarabaghli, imqattghin
 • bicca qargha hamra, imqaxxra u imqatta
 • 1 patata kbira, imqaxxra u imqatta
 • 2 karrotti
 • nofs kabocca, imqatta
 • 1 cube tal-haxix
 • mgharfa kunserva
 • ftit zejt taz-zebbuga

Method

 1. Sahhan borma kemmxejn kbira fuq nar medju w zid ftit zejt. Waddab il-basla, il- qarabaghli, il-qargha hamra, il-karrotti, il-patata u il-kabocca w hawwad sew. Poggi l-ghatu fuq il-borma u hallihom isiru ghal madwar 10 minuti.
 2. Imla il-borma bl-ilma kiesah, daqs nofsha. Zid ix-xikel u z-zalzett tal-malti u wara kompli imla il-borma bl-ilma kiesah sakemm jitghatta kollox. Hawwad mgharfa kunserva gol-borma stess u zid il-cube tal-haxix.
 3. Erga ghatti il-borma bl-ghatu u sajjar sa ma jibda jbaqbaq. Nehhi l-ghatu u naqqas in-nar ghal l-iktar fjamma baxxa u halli kollox itektek ghal madwar siegha u nofs/saghtejn. Jekk tara li l-likwidu qed jonqos, tista izzid iktar ilma kemm tixtieq.

Suggeriment: Met tigi biex isservi, ahna nhobbu inzidulha ftit melh u bzar kif ukoll naqra parmeggjan mahkuk.

 

Coconut Balls

A very simple and easy to do treat enjoyable throughout the year but we love doing these at Christmas time so kids can help and it will be a fun and not so messy family day in the kitchen!

Ingredients

 • 500g plain disgestive biscuits
 • 400g condensed milk
 • 2 tbsp cocoa powder
 • some desiccated coconut
 • a handful of walnuts, crushed
 • 1 shot of Brandy or Vermouth

 

Method

 1. Using an electric blender, crush the biscuits until the are almost fine crumbs.
 2. Add cocoa, shot brandy and condensed milk. Give it a good mix so everything is combined well.
 3. Scoop up a spoonful of the mixture and roll it into a ball between the palms of your hands. Mixture will be sticky but don’t worry keep on rolling until you get the desired ball shape. Roll them into the coconut and serve!