Bigilla

Ingredjenti

 • 800g ful tal-girba
 • Ras tewm, imqatta zghira
 • Mgharfa hwawar imhallta
 • Bzaru ahmar jahraq, imqatta zghir (tista thallih barra jekk  ma tridx li tkun tahraq)
 • Zejt taz-zebbuga
 • Tursin frisk, imqatta zghir
 • Ftit melh

Metodubigilla 1

 1. Itfa il-ful go bowl kbir jew go borma kbira u hallih jixxarrab matul il-lejl.
 2. Meta tkun lesta biex issajar, biddel l-ilma u itfghu fuq nar gholi bi ftit melh sakemm jaqbad ibaqbaq. Baxxi in-nar u hallih itektek sakemm il-ful jirtabu sew. Jekk ikun inxtorob hafna ilma, zid kemm hemm bzonn.
 3. Ghaffeg il-ful inkella uza food processor biex tghamel il-konsistenza kif tixtieqa.
 4. Zid it-tewm, zejt taz-zebbuga u il-bzaru jekk tixtieq. Hawwad kollox tajjeb u zejjen bit-tursin.

 

Advertisements

Imqarrun il-Forn

Ingredjenti

 • 500g ghagin tal-imqarrun (Tortiglioni)
 • 600g ikkappuljat (beef)
 • 200g ikkappuljat (pork)
 • Bott tadam imqatta
 • Pakkett polpa
 • Bott pizelli
 • 2 karrotti imqattghin
 • 2 mgharef kunserva
 • Basla imqatta
 • 3 tewm imqattghin
 • Stock cube tal-beef mahlula go qiesu 300ml ilma
 • 3 bajdiet xkumati
 • Ftit zejt

Metodu

 1. Sahhan ftit zejt u zid il-basal u l-karrotti sakemm jirtabu.
 2. Zid l-ikkappuljat kollu kif ukoll il-kunserva. Sajjar sakemm kwazi kwazi il-kunserva tibda tehel ma qiegh il-borma.
 3. Issa zid l-istock tal-beef u hallih isir sakemm l-istock jevapora nofsu.
 4. Zid it-tadam imqatta u l-polpa. Halli kollox itektek fuq nar baxx ghal xi siegha u nofs. Zid il-pizelli fl-ahhar 5 minuti.
 5. Sakemm qed ittektek il-borma, ilhaq sajjar nofs sajran l-ghagin. Kif isir halltu maz-zalza go dixx kbir tal-forn u zid il-bajd. Hawwad kollox sew.
 6. Fil wicc tista izzid xi naqra parmeggjan mahkuk u dahhal fil-forn. Sajjar sakemm tara li l-wicc hmar sabih u baskat ghal gosti tieghak.

imqarrun

 

Torta tal-Corned Beef (l-ghagina bil-vodka!)

Ingredjenti ghal ghagina

 • 300g dqiq plain
 • Kuccarina baking powder
 • 200g butir
 • 70ml ilma
 • 30ml vodka
 • Ftit melh
 • Bajda xkumata

Ingredjenti ghal mili

 • 2 Laned kbar tal-corned beef
 • Bott zghir kunserva (120g)
 • 4 Karrotti kbar, imqattghin zghar hafna
 • 500g pizelli tal-friza
 • 2 Basliet kbar, imqattghin zghar hafna
 • 6 Patata zghar, imsajjrin u maqtughin f’erba
 • 1 Cube tal-haxix
 • 3 Mgharef zejt
 • Ftit Ilma

Metodu tal-ghagina

IMPORTANTI!

Qabel ma tibda din l-ghagina, poggi id-dqiq mall-baking powder go borza tal-plastik, l-ilma go tazza tal-plastik zghira u itfaghhom fil-friza. Aqsam il-butir kaxxi kaxxi u itfghu fil-friza ukoll. Importanti li tghamel hekk inkella tkun difficli biex taqsam il-butir meta ikun frizat. Hallihom fil-friza ghal-siegha.

 1. Meta tkun lesta biex tibda l-ghagina, ohrog l-ingredjenti mill-friza.
 2. Itfa id-dqiq u baking powder u l-bicciet tal-butir go food processor u hawwad sakemm it-tahlita tigi qiesha frak tal-hobz naqra raffi.
 3. Ibda itfa bil moghod l-ilma kiesah li kellek fil-friza u zid il-vodka ukoll. Hawwad sakemm it-tahlita tibda tghaqad. Ghagen hafif b’idejk u ifforma l-ghagina f’ballun.
 4. Itfa l-ghagina fil-frigg ghal sghatejn inkella fil-friza ghal 30 minuta.
 5. Meta tohrog l-ghagina aqsamha fi tnejn. Ifrixha fuq carta forno bi ftit dqiq u ghattiha b’bicca carta forno ohra.
 6. Ipprepara dixx midluk bil-butir.
  Iftah l-ghagina sakemm tinfetah ikbar mid-dixx. Erfa bil moghod l-ghagina li qieghda fuq il carta forno u eqlibha ghal fuq id-dixx. Aqla il-carta forno bil-moghod u ghafas l-ghagina l-ghagina l-isfel bil-moghod. Tinkwetax jek tinqasamlek, hija facli biex traqqaqha. Taqqab l-ghagina b’furketta mal-qiegh kollu.
 7. Zid il-mili, (kif spjegat hawn taht) ghafas l-isfel bil-wara tal-imgharfa. Ghamel l-ghagina ta fuq bl-istess moghod li ghamilt tal-qiegh.
 8. Aqta l-ghagina z-zejda. Tista tuza iz-zejjed biex izzejjen. Izbogh il-wicc bil-bajda xkumata.

Metodu tal-mili

 1. Sahhan iz-zejt u zid il-karrotti u basla wahda. Sajjar sakemm il-karrotti jirtabu. Jekk jixxuttalek, zid ftit ilma.
 2. Go borma differenti sahhan ftit zejt u zid il-basla l-ohra. Sajjar sakemm jirtabu u zid il-pizelli frizat. Imla il-borma bl-ilma sakemm kwazi tghatti il-pizelli. Zid il-cube tal-haxix u gholli in-nar. Kif jibda ibaqbaq erga baxxilu, ghamel l-ghatu u hallih itektek ghal madwar 20 minuta. Jekk tarah qed jixxuttalek, erga zid ftit ilma.2.
 3. Sahhan il-forn temperaturat 180°C.
 4. Sadanittant tista issajjar il-patata. Issajjaromx hafna, ara li jibqghu ftit iebsin minn nofs. Kif ilestu, warrobhom fil-genb ghalissa.
 5. Meta jsiru il-karrotti u l-basla, zid il-corned beef u l-kunserva. Hawwad sew u hallihom itektku ghal ftit minuti sakemm tara li l-corned beef tista facilment tghafgu.
 6. Erga hawwad wahda sew u itfi in-nar. Ghaffeg il-patata u zida mat-tahlita tal-corned beef.
 7. Meta tara li l-pizelli saru, nehhilhom l-ilma u zidhom mat-tahlita tal-corned beef.
 8. Idlek bil-butir id-dixx li se tuza u kompli bil-metodu tal-ghagina kif spjegat hawn fuq.
 9. Dahhal fil-forn u ahmi sakemm tihmarlek sabiha.

Hot Crossed Buns

INGREDJENTI

 • 500g dqiq tal hobz, ftit zejjed biex tghagen
 • Kuccarina hwawar imhallta (mixed spice)
 • Kuccarina kannella (cinnamon)
 • 7g hmira
 • 75g zokkor
 • 150g frott niexef imhallat (tista ma tuzax frott u thallihom plain)
 • 250ml halib
 • 50g butir
 • Bajda, imhabbta hafif

GHAS-SLALEB

 • 50g dqiq plain
 • Kuccarina sunflower oil
 • Kuccarina icing sugar

GHAL-GLAZE

 • 40g zokor
 • 4 mgharef halib

 

METODU

 1. Gharbel id-dqiq, il-kannella u harira melh. Zid il-hmira, zokkor u il-frott niexef.
 2. Sahhan il-halib u l-butir flimkien sakemm il-butir idub u it-tahlita tigi fietla. Iccekja b’subghajk, thallijiex tigi tahraq hafna ghax inkella il-hmira ma tahdimx.
 3. Zid din it-tahlita u il-bajda mat-tahlita tad-dqiq u ghaqqad kollox f’daqqa sakemm tifforma ghagina.
 4. Biex tghagen l-ghagina, itwiha fi tnejn fuq bank bid-dqiq u ghagen il-barra minnek bil-pala ta jdejk. Erga itwiha, dawwar u irrepeti ghal 10 minuti. Dan il-process huwa important ghax jizviluppa il-glutina (il-proteina fid-dqiq) li tghamel il-buns rotob.
 5. Kompli ghagen ghal 10 minuti ohra. Kif tlesti poggi l-ghagina go bowl imdellek bi ftit butir, ghattiha bl-istretch and seal u halliha toqghod go post shun sakemm tirdoppja.
 6. Ghaginha ftit, kemm tnehhilha l-arja, fuq bank bid-dqiq u aqtaghha f’10 bicciet. Ifforma blalen billi tghamel naqra dqiq ma jdejk u irrombla sakemm ikollok forma ta ballun b’naha minnhom lixxa.
 7. Prepara baking tray bil-karta forno u poggi il-blalen bin-naha lixxa thares il fuq. Ghattihom bl-istretch and seal u erga hallihom ha jirduppjaw fis-size.
 8. Sahhan il-forn marka 7.
 9. Ghas-slaleb hallat id-dqiq maz-zejt, icing sugar u 4 mgharef ilma biex jigik paste. Poggi it-tahlita go piping bag u wara li il-blalen ikunu rduppjaw, ghamel forma ta salib b’din it-tahlita fuq il-blalen.
 10. Ahmi ghal madwar 15-il minuta jew sakemm jihmaru ftit.
 11. Sakemm qed isiru pepara il-glaze. Sahhan il-halib u z-zokkor flimkien sakemm jinhall u hallih itektek sakemm it-tahlita tigi twahhal.
 12. Idlek il-buns b’din it-tahlita ezatti kif tohroghom mill-forn.

The Golden Words of Chef Jas

As a man and a future husband with an eye for choosing the right wife and future mum for my children, I had to do some investment.

What do I mean by investment?

The way I see it when it comes to who is going to be the driving force of the family, that person has to be clever enough to know how to keep the whole of the family happy.

One of the main things that keeps our family moving forward is budgeting. I believe that finance is key in keeping the family happy and that is where the clever person who runs the house needs to step up the game.

When it comes to food, careful cooking planning according to your budget is fundamental. This is where the low-income families can still live well and are stay well fed. If you can manage to keep your family well fed and save some extra money weekly from not buying unnecessary food items, you can then enjoy buying your kids some extra clothes for example.

By sitting down and planning your weekly cooking in advance, buy from a good supermarket and cook according to your planning it can make a huge difference to every family.

 

For more homemade recipes do not forget to:

Follow us here on our website

Click here to SUBSCRIBE to our YouTube channel

Like us here on Facebook

Follow us here on Instagram

Follow us here on Twitter

 

Beans, Avocado and Tomato Salad

Ingredients

 • Bunch of romaine lettuce
 • A mix of rucola and leaf lettuce
 • 1 ripe Avocado
 • Juice of half a lemon
 • 1 Tomato
 • 1 Red Onion
 • 1 tin of Cannellini beans (or any other beans you like)
 • A small bunch of fresh parsley
 • Olive oil

Ingredients for the dressing

 • Olive oil
 • Chilli oil
 • Pinch of sugar
 • Pinch chilli powder
 • 1 Garlic clove finely chopped
 • A dash if white wine vinegarbean-salad-ing

Method

 1. Prepare a large mixing bowl. Wash and drain all of the lettuce thoroughly and place in bowl.
 2. Slice avocado into quarters and place in a separate container, add lemon juice so it retains its nice colour.
 3. Cut tomato into quarters, remove seeds and slice. Place in another container.
 4. Peel and slice the red onion, add it to the tomato container.
 5. Rinse beans and drain well. Chop parsley and add it to beans together with some olive oil. Give a  good mix.
 6. Prepare the dressing by combining all ingredients together and give a good stir. Leave on the side until you are ready to eat the salad. img_e06511.jpg
 7. Start plating by making a bed of the mixed lettuce, topped up with the tomatoes and onions, avocados and beans. Garnish with parsley and pour dressing all over.IMG_E0652[1]